inform : solve :
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
1 = น้อยที่สุด | 2 = น้อย | 3 = ปานกลาง | 4 = มาก | 5 = มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม