แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

หัวข้อประเมิน ระดับคะแนน
5 4 3 2 1
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านคุณภาพในการให้บริการ